OFBiz™ Nightly Snapshots

Nightly 13.07 Builds

Nightly 12.04 Builds

Nightly 11.04 Builds (Discontinued)

    No more nightlies supplied

Nightly 10.04 Builds (Discontinued)

    No more nightlies supplied

Nightly 9.04 Builds (Discontinued)

    No more nightlies supplied

Nightly 4.0 Builds (Discontinued)

    No more nightlies supplied

d